NIEOBOJ?TNI - blogi wolnych ludzi

 Toplista - blogi wolnych ludziArrow

Menu


Arrow

Buttony toplisty

Podoba Ci się ta toplista? Masz swoją stronę internetową i chcesz ją urozmaicić? Nic prostszego - umieść na niej button toplisty „Nieobojętni”. Wystarczy tylko wkleić jeden z poniższych kodów na swoją stronę www i gotowe!<a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/120x40.gif" width="120" height="40" border="0"></a><a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/80x15.png" width="80" height="15" border="0"></a>

Arrow

Polecane strony


Lista Ateistów i Agnostyków

Racjonalista.pl

Ateista.pl

Szczęœliwi ateiœci - pozytywny ateizm

Niepokorni.pl - randki dla niewierzšcych

Apostazja - jak wystąpić z Kościoła katolickiego

Arrow

Inne rankingi


Arrow

Bóg urojonyPrzeczytaj!

Arrow

Tinky WinkyPrzyłącz się!


Blogi wolnomyślicieli, liberałów, ateistów. Publicystyka, refleksje o społeczeństwie - tolerancja, wolność słowa, prawa człowieka, poszanowanie praw mniejszości, neutralność światopoglądowa państwa.

Richard Dawkisn
Obejrzyj film autora "Boga urojonego", Richarda Dawkinsa: "The Root of All Evil?"(Źródło wszelkiego zła?). Film składa się z dwóch części: "Złudzenie Boga" i "Wirus wiary".1 - Ko?ció? katolicki

Komentarze 
Ko?ció? katolicki
Blog o nieszcz??ciach i szkodach, które zawdzi?czamy Ko?cio?owi katolickiemu. Codzienna kronika niemoralnych dzia?a? ko?cielnych.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
17 4035
Ocena
4/5

2 - Demokrata.pl

Komentarze 
Demokrata.pl
Zamiast szumnych hase? o odnowie moralnej chc? po prostu sprawiedliwego pa?stwa, które by mnie nie przyt?acza?o. Chc? poszanowania wszelkich mniejszo?ci i wolno?ci osobistej dla ka?dego obywatela.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
17 717
Ocena
4/5

3 - Ateo Info

Komentarze 
Ateo Info
Ateoinfo to miejsce, gdzie gromadz? bie??ce informacje dotycz?ce spraw ludzi niewierz?cych. W tym kontek?cie komentuj? zarówno bie??ce wydarzenia spo?eczne i polityczne, odkrycia naukowe, podsuwam artyku?y, które warto przeczyta?, polecam ksi??ki.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
16 993
Ocena
3/5

4 - Grzegorz Zi?tkiewicz

Komentarze 
Grzegorz Zi?tkiewicz
Blog polityczny, komentarze o tematyce mi?dzynarodowej i krajowej
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 552
Ocena
3/5

5 - Jacek Sierpi?ski

Komentarze 
Jacek Sierpi?ski
Libertarianizm, polityka, wolno?? i nie-rz?d :-)
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 403
Ocena
4/5

6 - Sceptycyzm

Komentarze 
Sceptycyzm
Czysta niewiara i sceptycyzm. Podej?cie sceptyka do ?ycia codziennego. Religia, ezoteryka i spo?ecze?stwo.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 253
Ocena
3/5

7 - Przedmurze rzeczywisto?ci

Komentarze 
Przedmurze rzeczywisto?ci
...czyli w szlafroku refleksje nad kondycj? Rzeczypospolitej. Subiektywny, ale - mam nadziej? - konstruktywny punkt widzenia na rzeczywisto?? w postpisowskiej Polsce. Polityka, ale i gospodarka, tak?e w uj?ciu mi?dzynarodowym.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 210
Ocena
3/5

8 - Ateista

Komentarze 
Ateista
Ateizm daje to, co odbiera religia: wolno?? my?lenia, swobod? dyskusji, racjonalizm, g??bok? duchowo??, niezale?no?? od autorytetów, mo?liwo?? rozwini?cia w?asnej koncepcji ?ycia, powstrzymywanie si? od narzucania innym w?asnych pogl?dów.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 3664
Ocena
4/5

9 - Wirtualna Szuflada

Komentarze 
Wirtualna Szuflada
Blog o rozwoju Polski w duchu liberalnym. Inspirowany niedoskona?o?ci? naszych urz?dze? politycznych i gospodarczych. My?l wiod?ca to wi?cej konkurencji, a mniej przywilejów. Celem autora jest otworzy? gospodark? i spo?ecze?stwo na prac? i talent.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
8 116
Ocena
3/5

10 - Ateista.

Komentarze 
Ateista.
Czy katolicy i katoliccy politycy nie mog? zrozumie?, ?e wiara to wiara, a nie jedyny s?uszny pogl?d, na który maj? wy??czno??? Uwa?am wi?c, ?e trzeba walczy? z tym, co chc? nam narzuci?, godz?c w wolno?? i prawa cz?owieka.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
7 1682
Ocena
4/5

11 - S-Veritas

Komentarze 
S-Veritas
Blog opisuje prywatne ?ycie Ateisty oraz jego przemy?lenia dotycz?ce polskich stereotypów. Racjonalistyczne spojrzenie na otaczaj?cy nas ?wiat. Manifest o wolno?ci s?owa i wyznania.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
2 1125
Ocena
4/5

12 - Doodge

Komentarze 
Doodge
To MY jeste?my za to wszystko odpowiedzialni. Gdy wy?miewamy polityków, to MY jeste?my o wiele ?mieszniejsi. Gdy narzekamy, ?e w?adz? w Polsce sprawuj? ludzie, którym zale?y tylko na sto?kach, którym brak kompetencji, to jest to wy??cznie NASZA wina.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 2243
Ocena
4/5

13 - SnakeDragon

Komentarze 
SnakeDragon
Ten blog jest notatnikiem spostrze?e? i przemy?le? na temat cz?owieka i ?wiata jaki nas otacza. ?ycie, ateizm i polityka.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 223
Ocena
3/5

14 - Benfranklin

Komentarze 
Benfranklin
Nietypowo o polityce;)
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 654
Ocena
3/5

15 - Ateizm? Tak!

Komentarze 
Ateizm? Tak!
Ten blog nie jest blogiem w ?cis?ym sensie. Nie pisz? tu w?asnych notek, lecz publikuj? moje przek?ady ciekawych tekstów, nie t?umaczonych wcze?niej na j?zyk polski.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 2472
Ocena
3/5

16 - Queerpolitik

Komentarze 
Queerpolitik
Homoseksualizm nie jest spraw? wyboru, nie jest czym?, czego mo?na si? pozby?. Jest cech? podobnie wrodzon?, jak poczucie humoru lub jego brak, du?y lub ma?y nos, wzrost, d?ugo?? palców.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 1527
Ocena
3/5

17 - Wolno?? Sumienia

Komentarze 
Wolno?? Sumienia
Dla Ko?cio?a katolickiego wi?kszo?? „innych Ko?cio?ów” to sekty zagra?aj?ce jego religijnemu monopolowi. „Polska to kraj katolicki i nie ma w nim miejsca dla ?adnych sekciarzy” – brzmi? z ambon hierarchowie.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 2284
Ocena
3/5

18 - Milczewski

Komentarze 
Milczewski
Jeste?my ?wiadkami post?puj?cej klerykalizacji Polski. Ko?ció? katolicki zyskuje coraz to nowe przywileje, a jego przedstawiciele ciesz? si? praktycznie immunitetem.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 1716
Ocena
3/5

19 - Uenifeu.Uudobuody.

Komentarze 
Uenifeu.Uudobuody.
Uenifeu: zwierz? wirtualne. Nale?y do rodziny prze?uwaczy. ?agodny i przyjazny, przymuszony durnot?: warczy. ?ywi si? tym co centrolewe i ciekawe. Pisze gdy jest najedzony i syty informacji.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 648
Ocena
4/5

20 - Pami?tki

Komentarze 
Pami?tki
To co my?l? i publikuje na ró?nych forach
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 145
Ocena
3/5

Pozycja Tytuł - Opis W tym mies. W sumie Komen-
tarze
21 Bez zmian Krytyk
Religia jest potrzebna masom do zaspokajania potrzeby przynale?no?ci. Warto?ci moralne, idee zosta?y odrzucone na rzecz kultu i fanatycznej jego obrony, która jest tylko pretekstem do atakowania kogo?.
0 880  
Ocena
3/5
22 Bez zmian DRUGI OBIEG
Cokolwiek napiszesz mo?e zosta? Wykorzystane w DRUGIM OBIEGU.
0 324  
Ocena
3/5
23 Bez zmian Dama kier
Blogowa kontra dla religijnych fanatyków. Krytyka polityki z prawej strony areny politycznej, która zdaje si? brn?? co raz bardziej w realny faszyzm i straszy? nas widmem Polski katolickiej i nacjonalistycznej, obcej dla w?asnych obywateli.
0 200  
Ocena
3/5
24 Bez zmian Sokratejczyk
Czym jest wolno?? s?owa? To tylko i a? prawo polityczne, reguluj?ce stosunki jednostki ze spo?ecze?stwem. Wolno?? s?owa to zasada zabraniaj?ca rz?dowi, pa?stwu i jakimkolwiek instytucjom spo?ecze?stwa ?cigania i karania obywatela z powodu tego, co mówi.
0 1451  
Ocena
3/5
25 Bez zmian O absurdach
Polityka, historia, gospodarka, rz?d, absurdy - czyli, krótko mówi?c, pi?kna nasza Polska ca?a.
0 727  
Ocena
3/5
26 Bez zmian De Republica
O poprawie Rzeczypospolitej. Autora nie interesuje polityczna poprawno??, dlatego czuje si? on w obowi?zku ostrzec potencjalnych czytelników, ?e mog? w trakcie lektury natrafi? na opinie sprzeczne z powszechnie akceptowanymi.
0 3779  
Ocena
3/5
27 Bez zmian M?ot na absurd
Blog ateistyczny, antyklerykalny, stoj?cy w opozycji do fanatyzmu religijnego i polityki ur?gaj?cej ludzkiej godno?ci.
0 736  
Ocena
3/5
28 Bez zmian Baj Lajn
"Maj?c do wyboru papie?a i klimatyzacj?, wybieram klimatyzacj?." (Woody Allen) Ten blog istnieje, by poprawi? samopoczucie jego autorowi. Poza tym jego trwanie w cyberprzestrzeni jest absolutnie bezcelowe.
0 479  
Ocena
3/5
29 Bez zmian Jezus
Wci?? b??dzicie w ciemno?ciach, lawirujecie, chodzicie kr?tymi ?cie?kami, zamiast i?? prosto do mnie. Dlatego daj? wam nowe przykazanie: XI. My?l samodzielnie.
0 2614  
Ocena
3/5
30 Bez zmian Planeta Terra
Wspó?gospodarzami tego bloga s? Józef Dajczgewand- legenda Marca 68 oraz Bogumi?a Tyszkiewicz, onegdaj uczestniczka Pomara?czowej Alternatywy. Blog wielu autorów.
0 257  
Ocena
4/5
31 Bez zmian traktor747
odpowied? na wydarzenia które nas otaczaj?,ludzkie zachowania,szara codzienno??,n?dza demokracji
0 407  
Ocena
3/5
32 Bez zmian Klub KiK
Polska oczami pary gejów. Niezarejestrowany dziennik lub czasopismo.
0 1171  
Ocena
3/5
33 Bez zmian Panopticum
Jak trwoga to do twaroga
0 473  
Ocena
3/5
34 Bez zmian Outskywalker pisze
Blog m?odej dziewczyny, otwartej na ?wiat, ludzi i ?ycie. Feministki rozumnej, pisz?cej z przymru?eniem oka o wa?nych dla nas wszystkich sprawach.
0 254  
Ocena
3/5
35 Bez zmian Dziennik-niecodziennik
Witam na blogu subiektywnym, po?wi?conym sprawom ma?ym i du?ym , wa?nym i wa?niejszym, troch? refleksyjnym, troch? zmuszaj?cym do my?lenia., troch? zahaczaj?cym o realia dnia codziennego, ale ogólnie witam na blogu pozytywnym.
0 9431  
Ocena
3/5
36 Bez zmian Dziubek Wroc?aw
Blog studenta Wydzia?u Filologicznego Uniwersytetu Wroc?awskiego, wolno?ciowca, libera?a, przeciwnika wszelkich skrajno?ci, antykomunisty, antynacjonalisty, antyfaszysty
0 783  
Ocena
3/5
37 Bez zmian My?li przyswojone
Zestaw przemy?le?, filozofii z ludu, codziennych udr?k i g?upich lub nie pomys?ów. Generalnie strz?pki wielkich i ma?ych idei, których przez zwyk?e lenistwo nie wprowadzam w ?ycie.
0 713  
Ocena
3/5
38 Bez zmian Hardcore
Ta strona to mutacja mojego g?ównego bloga lysakowski.wordpress.com, obliczona na prezentacj? tre?ci nakierowanych nie tylko na m?czenie partii mózgu odpowiedzialnych za my?lenie logiczne, lecz równie? na dra?nienie zmys?ów wzroku i s?uchu.
0 1719  
Ocena
3/5
39 Bez zmian obserwator laicki!
"W ?wiecie szale?ców, ludzie chorzy s? zdrowymi." - ze zbioru Ostatni Pan i w?adca " Rzeczywisto?ci? jest to, co nie znika, kiedy przestajesz w to wierzy?." Philip K. Dick
0 198  
Ocena
3/5
40 Bez zmian cinco soles
Liberalnie, kobieco i racjonalnie o otaczaj?cym ?wiecie.
0 127  
Ocena
3/5
41 Bez zmian My?li fastrygowane
Jak pisa?, by s?owa zosta?y zrozumiane? Jak nada? im odpowiedni kszta?t, wymiar, by trafi?y do wn?trza czytelnika? Jak nie zosta? ukaranym za pogl?dy, które poprzez s?owa zyskuj? ?ycie? Jak zachowa? wolno?? my?lenia w dzisiejszym ?wiecie?
0 595  
Ocena
3/5
42 Bez zmian My?li przeczesane
Dobrze jest sprawi? wra?enie, ?e si? jest wykszta?conym. Miejmy to zatem z g?owy: Tomasz z Akwinu, Herodot, Thomas More, Martin Luter, Niccolo Machiavelli, Miko?aj Kopernik, Francis Bacon, Galileo Galilei, Descartes (Kartezjusz), Baruch Spinoza...
0 661  
Ocena
4/5


Piszesz blog i chcesz zdobyć nowych czytelników? Toplista może Ci w tym pomóc, ponieważ zamieszczone w niej blogi codziennie przyciągają wielu internautów. Czas wykonania skrytpu:: 0.09428 | Zapytań do SQL: 5 | Użytkownicy: 42
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.1.2