NIEOBOJ?TNI - blogi wolnych ludzi

 Toplista - blogi wolnych ludziArrow

Menu


Arrow

Buttony toplisty

Podoba Ci się ta toplista? Masz swoją stronę internetową i chcesz ją urozmaicić? Nic prostszego - umieść na niej button toplisty „Nieobojętni”. Wystarczy tylko wkleić jeden z poniższych kodów na swoją stronę www i gotowe!<a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/120x40.gif" width="120" height="40" border="0"></a><a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/80x15.png" width="80" height="15" border="0"></a>

Arrow

Polecane strony


Lista Ateistów i Agnostyków

Racjonalista.pl

Ateista.pl

Szczęœliwi ateiœci - pozytywny ateizm

Niepokorni.pl - randki dla niewierzšcych

Apostazja - jak wystąpić z Kościoła katolickiego

Arrow

Inne rankingi


Arrow

Bóg urojonyPrzeczytaj!

Arrow

Tinky WinkyPrzyłącz się!


Blogi wolnomyślicieli, liberałów, ateistów. Publicystyka, refleksje o społeczeństwie - tolerancja, wolność słowa, prawa człowieka, poszanowanie praw mniejszości, neutralność światopoglądowa państwa.

Richard Dawkisn
Obejrzyj film autora "Boga urojonego", Richarda Dawkinsa: "The Root of All Evil?"(Źródło wszelkiego zła?). Film składa się z dwóch części: "Złudzenie Boga" i "Wirus wiary".1 - Wolno?? Sumienia

Komentarze 
Wolno?? Sumienia
Dla Ko?cio?a katolickiego wi?kszo?? „innych Ko?cio?ów” to sekty zagra?aj?ce jego religijnemu monopolowi. „Polska to kraj katolicki i nie ma w nim miejsca dla ?adnych sekciarzy” – brzmi? z ambon hierarchowie.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
14 2281
Ocena
3/5

2 - Ateo Info

Komentarze 
Ateo Info
Ateoinfo to miejsce, gdzie gromadz? bie??ce informacje dotycz?ce spraw ludzi niewierz?cych. W tym kontek?cie komentuj? zarówno bie??ce wydarzenia spo?eczne i polityczne, odkrycia naukowe, podsuwam artyku?y, które warto przeczyta?, polecam ksi??ki.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
12 973
Ocena
3/5

3 - Ko?ció? katolicki

Komentarze 
Ko?ció? katolicki
Blog o nieszcz??ciach i szkodach, które zawdzi?czamy Ko?cio?owi katolickiemu. Codzienna kronika niemoralnych dzia?a? ko?cielnych.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
12 4012
Ocena
4/5

4 - Milczewski

Komentarze 
Milczewski
Jeste?my ?wiadkami post?puj?cej klerykalizacji Polski. Ko?ció? katolicki zyskuje coraz to nowe przywileje, a jego przedstawiciele ciesz? si? praktycznie immunitetem.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 1711
Ocena
3/5

5 - Hardcore

Komentarze 
Hardcore
Ta strona to mutacja mojego g?ównego bloga lysakowski.wordpress.com, obliczona na prezentacj? tre?ci nakierowanych nie tylko na m?czenie partii mózgu odpowiedzialnych za my?lenie logiczne, lecz równie? na dra?nienie zmys?ów wzroku i s?uchu.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
10 1716
Ocena
3/5

6 - DRUGI OBIEG

Komentarze 
DRUGI OBIEG
Cokolwiek napiszesz mo?e zosta? Wykorzystane w DRUGIM OBIEGU.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
10 321
Ocena
3/5

7 - My?li fastrygowane

Komentarze 
My?li fastrygowane
Jak pisa?, by s?owa zosta?y zrozumiane? Jak nada? im odpowiedni kszta?t, wymiar, by trafi?y do wn?trza czytelnika? Jak nie zosta? ukaranym za pogl?dy, które poprzez s?owa zyskuj? ?ycie? Jak zachowa? wolno?? my?lenia w dzisiejszym ?wiecie?
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
10 594
Ocena
3/5

8 - My?li przeczesane

Komentarze 
My?li przeczesane
Dobrze jest sprawi? wra?enie, ?e si? jest wykszta?conym. Miejmy to zatem z g?owy: Tomasz z Akwinu, Herodot, Thomas More, Martin Luter, Niccolo Machiavelli, Miko?aj Kopernik, Francis Bacon, Galileo Galilei, Descartes (Kartezjusz), Baruch Spinoza...
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
10 660
Ocena
4/5

9 - cinco soles

Komentarze 
cinco soles
Liberalnie, kobieco i racjonalnie o otaczaj?cym ?wiecie.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
3 126
Ocena
3/5

10 - Dama kier

Komentarze 
Dama kier
Blogowa kontra dla religijnych fanatyków. Krytyka polityki z prawej strony areny politycznej, która zdaje si? brn?? co raz bardziej w realny faszyzm i straszy? nas widmem Polski katolickiej i nacjonalistycznej, obcej dla w?asnych obywateli.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
3 197
Ocena
3/5

11 - Queerpolitik

Komentarze 
Queerpolitik
Homoseksualizm nie jest spraw? wyboru, nie jest czym?, czego mo?na si? pozby?. Jest cech? podobnie wrodzon?, jak poczucie humoru lub jego brak, du?y lub ma?y nos, wzrost, d?ugo?? palców.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 1525
Ocena
3/5

12 - Wirtualna Szuflada

Komentarze 
Wirtualna Szuflada
Blog o rozwoju Polski w duchu liberalnym. Inspirowany niedoskona?o?ci? naszych urz?dze? politycznych i gospodarczych. My?l wiod?ca to wi?cej konkurencji, a mniej przywilejów. Celem autora jest otworzy? gospodark? i spo?ecze?stwo na prac? i talent.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 105
Ocena
3/5

13 - Doodge

Komentarze 
Doodge
To MY jeste?my za to wszystko odpowiedzialni. Gdy wy?miewamy polityków, to MY jeste?my o wiele ?mieszniejsi. Gdy narzekamy, ?e w?adz? w Polsce sprawuj? ludzie, którym zale?y tylko na sto?kach, którym brak kompetencji, to jest to wy??cznie NASZA wina.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 2241
Ocena
4/5

14 - Panopticum

Komentarze 
Panopticum
Jak trwoga to do twaroga
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 472
Ocena
3/5

15 - obserwator laicki!

Komentarze 
obserwator laicki!
"W ?wiecie szale?ców, ludzie chorzy s? zdrowymi." - ze zbioru Ostatni Pan i w?adca " Rzeczywisto?ci? jest to, co nie znika, kiedy przestajesz w to wierzy?." Philip K. Dick
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 198
Ocena
3/5

16 - Outskywalker pisze

Komentarze 
Outskywalker pisze
Blog m?odej dziewczyny, otwartej na ?wiat, ludzi i ?ycie. Feministki rozumnej, pisz?cej z przymru?eniem oka o wa?nych dla nas wszystkich sprawach.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 254
Ocena
3/5

17 - Dziennik-niecodziennik

Komentarze 
Dziennik-niecodziennik
Witam na blogu subiektywnym, po?wi?conym sprawom ma?ym i du?ym , wa?nym i wa?niejszym, troch? refleksyjnym, troch? zmuszaj?cym do my?lenia., troch? zahaczaj?cym o realia dnia codziennego, ale ogólnie witam na blogu pozytywnym.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 9428
Ocena
3/5

18 - Przedmurze rzeczywisto?ci

Komentarze 
Przedmurze rzeczywisto?ci
...czyli w szlafroku refleksje nad kondycj? Rzeczypospolitej. Subiektywny, ale - mam nadziej? - konstruktywny punkt widzenia na rzeczywisto?? w postpisowskiej Polsce. Polityka, ale i gospodarka, tak?e w uj?ciu mi?dzynarodowym.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 199
Ocena
3/5

19 - Demokrata.pl

Komentarze 
Demokrata.pl
Zamiast szumnych hase? o odnowie moralnej chc? po prostu sprawiedliwego pa?stwa, które by mnie nie przyt?acza?o. Chc? poszanowania wszelkich mniejszo?ci i wolno?ci osobistej dla ka?dego obywatela.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 700
Ocena
4/5

20 - Ateista

Komentarze 
Ateista
Ateizm daje to, co odbiera religia: wolno?? my?lenia, swobod? dyskusji, racjonalizm, g??bok? duchowo??, niezale?no?? od autorytetów, mo?liwo?? rozwini?cia w?asnej koncepcji ?ycia, powstrzymywanie si? od narzucania innym w?asnych pogl?dów.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 3652
Ocena
4/5

Pozycja Tytuł - Opis W tym mies. W sumie Komen-
tarze
21 W górę Uenifeu.Uudobuody.
Uenifeu: zwierz? wirtualne. Nale?y do rodziny prze?uwaczy. ?agodny i przyjazny, przymuszony durnot?: warczy. ?ywi si? tym co centrolewe i ciekawe. Pisze gdy jest najedzony i syty informacji.
0 648  
Ocena
4/5
22 W górę S-Veritas
Blog opisuje prywatne ?ycie Ateisty oraz jego przemy?lenia dotycz?ce polskich stereotypów. Racjonalistyczne spojrzenie na otaczaj?cy nas ?wiat. Manifest o wolno?ci s?owa i wyznania.
0 1121  
Ocena
4/5
23 W górę Pami?tki
To co my?l? i publikuje na ró?nych forach
0 145  
Ocena
3/5
24 W górę Krytyk
Religia jest potrzebna masom do zaspokajania potrzeby przynale?no?ci. Warto?ci moralne, idee zosta?y odrzucone na rzecz kultu i fanatycznej jego obrony, która jest tylko pretekstem do atakowania kogo?.
0 880  
Ocena
3/5
25 W dół M?ot na absurd
Blog ateistyczny, antyklerykalny, stoj?cy w opozycji do fanatyzmu religijnego i polityki ur?gaj?cej ludzkiej godno?ci.
0 722  
Ocena
3/5
26 W górę Sokratejczyk
Czym jest wolno?? s?owa? To tylko i a? prawo polityczne, reguluj?ce stosunki jednostki ze spo?ecze?stwem. Wolno?? s?owa to zasada zabraniaj?ca rz?dowi, pa?stwu i jakimkolwiek instytucjom spo?ecze?stwa ?cigania i karania obywatela z powodu tego, co mówi.
0 1449  
Ocena
3/5
27 W górę O absurdach
Polityka, historia, gospodarka, rz?d, absurdy - czyli, krótko mówi?c, pi?kna nasza Polska ca?a.
0 723  
Ocena
3/5
28 W górę De Republica
O poprawie Rzeczypospolitej. Autora nie interesuje polityczna poprawno??, dlatego czuje si? on w obowi?zku ostrzec potencjalnych czytelników, ?e mog? w trakcie lektury natrafi? na opinie sprzeczne z powszechnie akceptowanymi.
0 3776  
Ocena
3/5
29 Bez zmian Sceptycyzm
Czysta niewiara i sceptycyzm. Podej?cie sceptyka do ?ycia codziennego. Religia, ezoteryka i spo?ecze?stwo.
0 234  
Ocena
3/5
30 W górę Grzegorz Zi?tkiewicz
Blog polityczny, komentarze o tematyce mi?dzynarodowej i krajowej
0 528  
Ocena
3/5
31 W górę Ateista.
Czy katolicy i katoliccy politycy nie mog? zrozumie?, ?e wiara to wiara, a nie jedyny s?uszny pogl?d, na który maj? wy??czno??? Uwa?am wi?c, ?e trzeba walczy? z tym, co chc? nam narzuci?, godz?c w wolno?? i prawa cz?owieka.
0 1669  
Ocena
4/5
32 W dół traktor747
odpowied? na wydarzenia które nas otaczaj?,ludzkie zachowania,szara codzienno??,n?dza demokracji
0 405  
Ocena
3/5
33 W górę Jacek Sierpi?ski
Libertarianizm, polityka, wolno?? i nie-rz?d :-)
0 381  
Ocena
4/5
34 W górę Baj Lajn
"Maj?c do wyboru papie?a i klimatyzacj?, wybieram klimatyzacj?." (Woody Allen) Ten blog istnieje, by poprawi? samopoczucie jego autorowi. Poza tym jego trwanie w cyberprzestrzeni jest absolutnie bezcelowe.
0 466  
Ocena
3/5
35 W górę SnakeDragon
Ten blog jest notatnikiem spostrze?e? i przemy?le? na temat cz?owieka i ?wiata jaki nas otacza. ?ycie, ateizm i polityka.
0 221  
Ocena
3/5
36 W górę Jezus
Wci?? b??dzicie w ciemno?ciach, lawirujecie, chodzicie kr?tymi ?cie?kami, zamiast i?? prosto do mnie. Dlatego daj? wam nowe przykazanie: XI. My?l samodzielnie.
0 2602  
Ocena
3/5
37 Bez zmian Dziubek Wroc?aw
Blog studenta Wydzia?u Filologicznego Uniwersytetu Wroc?awskiego, wolno?ciowca, libera?a, przeciwnika wszelkich skrajno?ci, antykomunisty, antynacjonalisty, antyfaszysty
0 782  
Ocena
3/5
38 W górę Planeta Terra
Wspó?gospodarzami tego bloga s? Józef Dajczgewand- legenda Marca 68 oraz Bogumi?a Tyszkiewicz, onegdaj uczestniczka Pomara?czowej Alternatywy. Blog wielu autorów.
0 244  
Ocena
4/5
39 W górę Benfranklin
Nietypowo o polityce;)
0 645  
Ocena
3/5
40 W dół My?li przyswojone
Zestaw przemy?le?, filozofii z ludu, codziennych udr?k i g?upich lub nie pomys?ów. Generalnie strz?pki wielkich i ma?ych idei, których przez zwyk?e lenistwo nie wprowadzam w ?ycie.
0 712  
Ocena
3/5
41 W dół Klub KiK
Polska oczami pary gejów. Niezarejestrowany dziennik lub czasopismo.
0 1162  
Ocena
3/5
42 W dół Ateizm? Tak!
Ten blog nie jest blogiem w ?cis?ym sensie. Nie pisz? tu w?asnych notek, lecz publikuj? moje przek?ady ciekawych tekstów, nie t?umaczonych wcze?niej na j?zyk polski.
0 2469  
Ocena
3/5


Piszesz blog i chcesz zdobyć nowych czytelników? Toplista może Ci w tym pomóc, ponieważ zamieszczone w niej blogi codziennie przyciągają wielu internautów. Czas wykonania skrytpu:: 0.09444 | Zapytań do SQL: 5 | Użytkownicy: 42
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.1.2