NIEOBOJ?TNI - blogi wolnych ludzi

 Toplista - blogi wolnych ludziArrow

Menu


Arrow

Buttony toplisty

Podoba Ci się ta toplista? Masz swoją stronę internetową i chcesz ją urozmaicić? Nic prostszego - umieść na niej button toplisty „Nieobojętni”. Wystarczy tylko wkleić jeden z poniższych kodów na swoją stronę www i gotowe!<a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/120x40.gif" width="120" height="40" border="0"></a><a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/80x15.png" width="80" height="15" border="0"></a>

Arrow

Polecane strony


Lista Ateistów i Agnostyków

Racjonalista.pl

Ateista.pl

Szczęœliwi ateiœci - pozytywny ateizm

Niepokorni.pl - randki dla niewierzšcych

Apostazja - jak wystąpić z Kościoła katolickiego

Arrow

Inne rankingi


Arrow

Bóg urojonyPrzeczytaj!

Arrow

Tinky WinkyPrzyłącz się!


Blogi wolnomyślicieli, liberałów, ateistów. Publicystyka, refleksje o społeczeństwie - tolerancja, wolność słowa, prawa człowieka, poszanowanie praw mniejszości, neutralność światopoglądowa państwa.

Richard Dawkisn
Obejrzyj film autora "Boga urojonego", Richarda Dawkinsa: "The Root of All Evil?"(Źródło wszelkiego zła?). Film składa się z dwóch części: "Złudzenie Boga" i "Wirus wiary".1 - Krytyk

Komentarze 
Krytyk
Religia jest potrzebna masom do zaspokajania potrzeby przynale?no?ci. Warto?ci moralne, idee zosta?y odrzucone na rzecz kultu i fanatycznej jego obrony, która jest tylko pretekstem do atakowania kogo?.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
12 879
Ocena
3/5

2 - S-Veritas

Komentarze 
S-Veritas
Blog opisuje prywatne ?ycie Ateisty oraz jego przemy?lenia dotycz?ce polskich stereotypów. Racjonalistyczne spojrzenie na otaczaj?cy nas ?wiat. Manifest o wolno?ci s?owa i wyznania.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
12 1120
Ocena
4/5

3 - Uenifeu.Uudobuody.

Komentarze 
Uenifeu.Uudobuody.
Uenifeu: zwierz? wirtualne. Nale?y do rodziny prze?uwaczy. ?agodny i przyjazny, przymuszony durnot?: warczy. ?ywi si? tym co centrolewe i ciekawe. Pisze gdy jest najedzony i syty informacji.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 646
Ocena
4/5

4 - Pami?tki

Komentarze 
Pami?tki
To co my?l? i publikuje na ró?nych forach
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 142
Ocena
3/5

5 - De Republica

Komentarze 
De Republica
O poprawie Rzeczypospolitej. Autora nie interesuje polityczna poprawno??, dlatego czuje si? on w obowi?zku ostrzec potencjalnych czytelników, ?e mog? w trakcie lektury natrafi? na opinie sprzeczne z powszechnie akceptowanymi.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 3772
Ocena
3/5

6 - Ateista.

Komentarze 
Ateista.
Czy katolicy i katoliccy politycy nie mog? zrozumie?, ?e wiara to wiara, a nie jedyny s?uszny pogl?d, na który maj? wy??czno??? Uwa?am wi?c, ?e trzeba walczy? z tym, co chc? nam narzuci?, godz?c w wolno?? i prawa cz?owieka.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
11 1667
Ocena
4/5

7 - O absurdach

Komentarze 
O absurdach
Polityka, historia, gospodarka, rz?d, absurdy - czyli, krótko mówi?c, pi?kna nasza Polska ca?a.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
10 721
Ocena
3/5

8 - Dama kier

Komentarze 
Dama kier
Blogowa kontra dla religijnych fanatyków. Krytyka polityki z prawej strony areny politycznej, która zdaje si? brn?? co raz bardziej w realny faszyzm i straszy? nas widmem Polski katolickiej i nacjonalistycznej, obcej dla w?asnych obywateli.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
9 194
Ocena
3/5

9 - M?ot na absurd

Komentarze 
M?ot na absurd
Blog ateistyczny, antyklerykalny, stoj?cy w opozycji do fanatyzmu religijnego i polityki ur?gaj?cej ludzkiej godno?ci.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
8 721
Ocena
3/5

10 - cinco soles

Komentarze 
cinco soles
Liberalnie, kobieco i racjonalnie o otaczaj?cym ?wiecie.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
4 123
Ocena
3/5

11 - Wirtualna Szuflada

Komentarze 
Wirtualna Szuflada
Blog o rozwoju Polski w duchu liberalnym. Inspirowany niedoskona?o?ci? naszych urz?dze? politycznych i gospodarczych. My?l wiod?ca to wi?cej konkurencji, a mniej przywilejów. Celem autora jest otworzy? gospodark? i spo?ecze?stwo na prac? i talent.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
2 103
Ocena
3/5

12 - Grzegorz Zi?tkiewicz

Komentarze 
Grzegorz Zi?tkiewicz
Blog polityczny, komentarze o tematyce mi?dzynarodowej i krajowej
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 520
Ocena
3/5

13 - Jezus

Komentarze 
Jezus
Wci?? b??dzicie w ciemno?ciach, lawirujecie, chodzicie kr?tymi ?cie?kami, zamiast i?? prosto do mnie. Dlatego daj? wam nowe przykazanie: XI. My?l samodzielnie.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 2594
Ocena
3/5

14 - Panopticum

Komentarze 
Panopticum
Jak trwoga to do twaroga
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 472
Ocena
3/5

15 - Ateo Info

Komentarze 
Ateo Info
Ateoinfo to miejsce, gdzie gromadz? bie??ce informacje dotycz?ce spraw ludzi niewierz?cych. W tym kontek?cie komentuj? zarówno bie??ce wydarzenia spo?eczne i polityczne, odkrycia naukowe, podsuwam artyku?y, które warto przeczyta?, polecam ksi??ki.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 961
Ocena
3/5

16 - My?li przeczesane

Komentarze 
My?li przeczesane
Dobrze jest sprawi? wra?enie, ?e si? jest wykszta?conym. Miejmy to zatem z g?owy: Tomasz z Akwinu, Herodot, Thomas More, Martin Luter, Niccolo Machiavelli, Miko?aj Kopernik, Francis Bacon, Galileo Galilei, Descartes (Kartezjusz), Baruch Spinoza...
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
1 650
Ocena
4/5

17 - obserwator laicki!

Komentarze 
obserwator laicki!
"W ?wiecie szale?ców, ludzie chorzy s? zdrowymi." - ze zbioru Ostatni Pan i w?adca " Rzeczywisto?ci? jest to, co nie znika, kiedy przestajesz w to wierzy?." Philip K. Dick
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 198
Ocena
3/5

18 - Doodge

Komentarze 
Doodge
To MY jeste?my za to wszystko odpowiedzialni. Gdy wy?miewamy polityków, to MY jeste?my o wiele ?mieszniejsi. Gdy narzekamy, ?e w?adz? w Polsce sprawuj? ludzie, którym zale?y tylko na sto?kach, którym brak kompetencji, to jest to wy??cznie NASZA wina.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 2240
Ocena
4/5

19 - Sokratejczyk

Komentarze 
Sokratejczyk
Czym jest wolno?? s?owa? To tylko i a? prawo polityczne, reguluj?ce stosunki jednostki ze spo?ecze?stwem. Wolno?? s?owa to zasada zabraniaj?ca rz?dowi, pa?stwu i jakimkolwiek instytucjom spo?ecze?stwa ?cigania i karania obywatela z powodu tego, co mówi.
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 1449
Ocena
3/5

20 - Jacek Sierpi?ski

Komentarze 
Jacek Sierpi?ski
Libertarianizm, polityka, wolno?? i nie-rz?d :-)
Wyjścia w tym mies. Wyjścia w sumie
0 370
Ocena
4/5

Pozycja Tytuł - Opis W tym mies. W sumie Komen-
tarze
21 Bez zmian Baj Lajn
"Maj?c do wyboru papie?a i klimatyzacj?, wybieram klimatyzacj?." (Woody Allen) Ten blog istnieje, by poprawi? samopoczucie jego autorowi. Poza tym jego trwanie w cyberprzestrzeni jest absolutnie bezcelowe.
0 455  
Ocena
3/5
22 W dół DRUGI OBIEG
Cokolwiek napiszesz mo?e zosta? Wykorzystane w DRUGIM OBIEGU.
0 311  
Ocena
3/5
23 W dół SnakeDragon
Ten blog jest notatnikiem spostrze?e? i przemy?le? na temat cz?owieka i ?wiata jaki nas otacza. ?ycie, ateizm i polityka.
0 220  
Ocena
3/5
24 W dół Planeta Terra
Wspó?gospodarzami tego bloga s? Józef Dajczgewand- legenda Marca 68 oraz Bogumi?a Tyszkiewicz, onegdaj uczestniczka Pomara?czowej Alternatywy. Blog wielu autorów.
0 239  
Ocena
4/5
25 W dół Benfranklin
Nietypowo o polityce;)
0 634  
Ocena
3/5
26 W dół Klub KiK
Polska oczami pary gejów. Niezarejestrowany dziennik lub czasopismo.
0 1158  
Ocena
3/5
27 W dół Ateizm? Tak!
Ten blog nie jest blogiem w ?cis?ym sensie. Nie pisz? tu w?asnych notek, lecz publikuj? moje przek?ady ciekawych tekstów, nie t?umaczonych wcze?niej na j?zyk polski.
0 2469  
Ocena
3/5
28 W dół Queerpolitik
Homoseksualizm nie jest spraw? wyboru, nie jest czym?, czego mo?na si? pozby?. Jest cech? podobnie wrodzon?, jak poczucie humoru lub jego brak, du?y lub ma?y nos, wzrost, d?ugo?? palców.
0 1524  
Ocena
3/5
29 W górę Outskywalker pisze
Blog m?odej dziewczyny, otwartej na ?wiat, ludzi i ?ycie. Feministki rozumnej, pisz?cej z przymru?eniem oka o wa?nych dla nas wszystkich sprawach.
0 254  
Ocena
3/5
30 W górę Dziennik-niecodziennik
Witam na blogu subiektywnym, po?wi?conym sprawom ma?ym i du?ym , wa?nym i wa?niejszym, troch? refleksyjnym, troch? zmuszaj?cym do my?lenia., troch? zahaczaj?cym o realia dnia codziennego, ale ogólnie witam na blogu pozytywnym.
0 9427  
Ocena
3/5
31 W górę Hardcore
Ta strona to mutacja mojego g?ównego bloga lysakowski.wordpress.com, obliczona na prezentacj? tre?ci nakierowanych nie tylko na m?czenie partii mózgu odpowiedzialnych za my?lenie logiczne, lecz równie? na dra?nienie zmys?ów wzroku i s?uchu.
0 1706  
Ocena
3/5
32 W górę Wolno?? Sumienia
Dla Ko?cio?a katolickiego wi?kszo?? „innych Ko?cio?ów” to sekty zagra?aj?ce jego religijnemu monopolowi. „Polska to kraj katolicki i nie ma w nim miejsca dla ?adnych sekciarzy” – brzmi? z ambon hierarchowie.
0 2267  
Ocena
3/5
33 W dół Sceptycyzm
Czysta niewiara i sceptycyzm. Podej?cie sceptyka do ?ycia codziennego. Religia, ezoteryka i spo?ecze?stwo.
0 227  
Ocena
3/5
34 Bez zmian Ko?ció? katolicki
Blog o nieszcz??ciach i szkodach, które zawdzi?czamy Ko?cio?owi katolickiemu. Codzienna kronika niemoralnych dzia?a? ko?cielnych.
0 4000  
Ocena
4/5
35 W dół traktor747
odpowied? na wydarzenia które nas otaczaj?,ludzkie zachowania,szara codzienno??,n?dza demokracji
0 404  
Ocena
3/5
36 W górę Przedmurze rzeczywisto?ci
...czyli w szlafroku refleksje nad kondycj? Rzeczypospolitej. Subiektywny, ale - mam nadziej? - konstruktywny punkt widzenia na rzeczywisto?? w postpisowskiej Polsce. Polityka, ale i gospodarka, tak?e w uj?ciu mi?dzynarodowym.
0 186  
Ocena
3/5
37 W górę Demokrata.pl
Zamiast szumnych hase? o odnowie moralnej chc? po prostu sprawiedliwego pa?stwa, które by mnie nie przyt?acza?o. Chc? poszanowania wszelkich mniejszo?ci i wolno?ci osobistej dla ka?dego obywatela.
0 691  
Ocena
4/5
38 W górę My?li fastrygowane
Jak pisa?, by s?owa zosta?y zrozumiane? Jak nada? im odpowiedni kszta?t, wymiar, by trafi?y do wn?trza czytelnika? Jak nie zosta? ukaranym za pogl?dy, które poprzez s?owa zyskuj? ?ycie? Jak zachowa? wolno?? my?lenia w dzisiejszym ?wiecie?
0 584  
Ocena
3/5
39 W górę Ateista
Ateizm daje to, co odbiera religia: wolno?? my?lenia, swobod? dyskusji, racjonalizm, g??bok? duchowo??, niezale?no?? od autorytetów, mo?liwo?? rozwini?cia w?asnej koncepcji ?ycia, powstrzymywanie si? od narzucania innym w?asnych pogl?dów.
0 3638  
Ocena
4/5
40 W dół Dziubek Wroc?aw
Blog studenta Wydzia?u Filologicznego Uniwersytetu Wroc?awskiego, wolno?ciowca, libera?a, przeciwnika wszelkich skrajno?ci, antykomunisty, antynacjonalisty, antyfaszysty
0 782  
Ocena
3/5
41 Bez zmian Milczewski
Jeste?my ?wiadkami post?puj?cej klerykalizacji Polski. Ko?ció? katolicki zyskuje coraz to nowe przywileje, a jego przedstawiciele ciesz? si? praktycznie immunitetem.
0 1699  
Ocena
3/5
42 W dół My?li przyswojone
Zestaw przemy?le?, filozofii z ludu, codziennych udr?k i g?upich lub nie pomys?ów. Generalnie strz?pki wielkich i ma?ych idei, których przez zwyk?e lenistwo nie wprowadzam w ?ycie.
0 712  
Ocena
3/5


Piszesz blog i chcesz zdobyć nowych czytelników? Toplista może Ci w tym pomóc, ponieważ zamieszczone w niej blogi codziennie przyciągają wielu internautów. Czas wykonania skrytpu:: 0.0572 | Zapytań do SQL: 5 | Użytkownicy: 42
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.1.2